budowa, kierownik budowy

Przy procesie wznoszenia każdego pokroju konstrukcji każda jednostka realizująca tego rodzaju inwestycję (nie ma różnicy czy jest to osoba fizyczna, firma albo też instytucja administracji publicznej) jest zobowiązana do wskazania eksperta, który z powodu swej zawodowej kompetencji zarządza tokiem całej budowy. Takim ekspertem jest kierownik budowy, który jest zgodnie z przepisami „Prawa Budowlanego” pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Uczestnik procesu budowlanego to wyłącznie ktoś kto wyróżnia się adekwatnym przygotowaniem technicznym jak również stosowną wprawą zawodową. Uczestnik przebiegu budowlanego musi posiadać wymagane uprawomocnienia do uprawiania swego zawodu, które wydaje stosowny organ samorządu profesjonalnego a także musi być członkiem miejscowej Izby Budownictwa. Na kierowniku robót budowlanych ciąży zadanie zorganizowania współbrzmiącego z wymaganiami przebiegu procedur budowy budowli. Mianowanie kierownika robót budowlanych to jeden z najbardziej podstawowych obowiązków jakie należą do inwestora budowlanego.

Obejmując swoją funkcję kierownik budowy musi zacząć od opracowania planu architektonicznego, poprawnego zagwarantowania wytyczenia geodezyjnego obiektu a także opracowania grafiku „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”. Kierownik robót budowlanych jest osobą odpowiedzialną za zorganizowanie robót budowlanych i administrowanie nimi zgodnie z planem i pozwoleniem na budowę jak również bezpieczeństwem brygady budowlanej (sprawdź: http://www.proinwestbud.pl/oferta/nadzor-budowlany-kierownik-budowy-inspektor-nadzoru/kierownik-budowy/). Po spisaniu raportu z przejęcia obowiązków kierownika budowy osoba taka musi także zabezpieczyć obszar budowy jak również zorganizować „Dziennik Budowy”. Kierownik budowy wykonuje zarządzenia wprowadzone do „Dziennika Budowy”, które zostały wprowadzone do niego przez innych współuczestników mechanizmu budowy, np. inspektora nadzoru budowlanego czy architekta. Kierownik robót budowlanych przekazuje inwestorowi do zbadania lub odbioru stworzone przez ekipę budowlaną roboty budowlane czy instalacje nim nastąpi zgłoszenie budynku do odbioru przez „Nadzór Budowlany”, a ponadto musi on być na miejscu podczas procedury odbioru.

W przypadku konieczności wprowadzenia do projektu zmian wychodzących ze zmodernizowania toku budowy bądź bezpieczeństwa na budowie ciąży na nim wymóg poinformowania o tymże fakcie inwestora. Także w gdy zachodzi konieczność nagłego przerwania robót budowlanych powinien on zawiadomić o tym fakcie inwestora jak też i uprawnione organy. Gdy na terenie budowy dojdzie do katastrofy budowlanej od kierownika robót budowlanych domaga się zabezpieczenia obszaru katastrofy, zagwarantowania pomocy osobom pokrzywdzonym oraz podjęcia aktywności mających na celu zminimalizowanie rezultatów katastrofy, a także poinformowanie o zaistniałej sytuacji określone organy (zaliczają się do nich także policja oraz prokuratura), inwestora, inspektora nadzoru oraz resztę uczestników mechanizmu budowlanego.

W gruncie rzeczy kierownik budowy może pracować na etacie u firmy budowlanej prowadzącej inwestycję, ale jako taki nie musi on wcale być reprezentantem interesu inwestora na terenie budowy. Aby o nie zadbać należałoby zatrudnić dodatkowo inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadania obejmują właśnie ochronę interesów inwestora. Prowadzi to do wniosku iż rola kierownika budowy a także inspektora nadzoru nie może być pełniona przez jednego i tego samego człowieka.